פרשת השבוע: ״בא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״בא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע בא התורה מצווה אותנו מדין הכרת הטוב בשתי מצוות חשובות, האחת, השלכת בשר נבלה לכלבים, והסיבה היא כדברי חז"ל, שבשכר שהכלבים שתקו בשעה שעם ישראל יצא ממצרים ולא נבחו, "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" זכו בשל כך "בשר בשדה טריפה לא תאכלון לכלב תשליכון אותו".

והמצווה הנוספת היא, פטר חמור, שהחמור הבכור יש לו קדושה וצריך לפדותו בשה, "וכל פטר חמור תפדה בשה", וכתב שם רש"י הטעם שדווקא החמורים זכו לקדושת הבכורות, מפני שסייעו לישראל ביציאתם ממצרים, "שאין לך אחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים טעונים מכספם ומזהבם של המצרים".

ויש להבין, לכאורה גם הכלבים וגם החמורים שניהם השתתפו ועזרו לבני ישראל כשיצאו ממצרים, וכשזה מגיע לשכר ההבדל ביניהם הוא שמים וארץ, החמורים זכו לקדושה! ואילו לכלבים זורקים להם את העצמות, מדוע?!

אלא ביאר הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל חילוק גדול יש בין החמורים לכלבים, החמורים ראו את בני ישראל מצד אחד, ואת המצרים מצד שני, ונשאו בעול עם בני ישראל, סחבו על גופם את כליהם וזהבם, ובשכר זה קבלו את קדושת הבכורות. לעומת זאת, הכלבים ראו מצד אחד את המצרים, ומצד שני את בני ישראל יוצאים ממצרים, ואמרו לעצמם, מה לנו להתערב ביניהם, נשתוק, רק לא ננבח, נהיה "נטרלים", לנטרלים, זעק רבי יוסף חיים, זורקים עצם!

מכאן למדים אנו מסר חשוב בחינוך ילדנו, בשביל להשריש חינוך טוב, יש להזהר לא להיות פשרניים, לא להיות 'נטרלים'.

ישנם אנשים שהם בעצמם שומרי תורה ומצוות ומקפידים על קלה כבחמורה אבל בעניין חינוך ילדיהם מקבלים הם דעת "יועצים" שלא צריך "להכביד" על הילדים, ומסתפקים הם בחינוך מסורתי שטחי ופשרני, בחושבם שכך יגדלו את בניהם לתורה ומצוות.

אך לא כך יהודי מחנך, שהרי גם אם יקרה נס ובנים אלו לא יבעטו בדרך התורה, הרי ברור שיהדותם תהיה הרבה פחות מזו של אבותיהם, עקב הפשרנות וההקלות, וכך גם הם יחנכו את בניהם, וממילא הנכדים והדורות הבאים יתרחקו לגמרי מדרך התורה והיהדות. חינוך יהודי אמיתי הוא ללא פשרות!

וכבר אמר דוד המלך ע"ה "וראה בנים, לבניך, שלום על ישראל" הרי לך כשאתה מחנך את ילדיך, לראות איזה דמות להנחיל להם שתהיה גם לבני בניך, כי אם תחנך את ילדיך חינוך שיטחי, אז הדמות שתהיה לבני בניך היא דמות פחותה ושיטחית, אבל אם תחנך אותם כפי שאתה חונכת ללא פשרות, אז גם בניך יחנכו כך את בניהם ותוכל לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ההולכים בדרך אבותינו בדרך ישראל סבא.

ובזכות הקפדה על חינוך טוב ואיכותי כחנוכם של אבותינו נזכה שיקויים בנו "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך" לראות נחת מכל צאצאינו ההולכים בדרך הישר והטוב.

שבת שלום ומבורך.
שניר אלמליח.

כניסת השבת: 16:35
יציאת השבת: 17:34

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*