Post Tagged with: "שניר אלמליח"

פרשת השבוע: ״בא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״בא״ / שניר אלמליח

קהילה 11 בינואר 2019 at 11:10 תגובות 0

פרשת השבוע בא התורה מצווה אותנו מדין הכרת הטוב בשתי מצוות חשובות, האחת, השלכת בשר נבלה לכלבים, והסיבה היא כדברי חז"ל, שבשכר שהכלבים שתקו בשעה שעם ישראל יצא ממצרים ולא נבחו, "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" זכו בשל […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״וילך״ – שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״וילך״ – שניר אלמליח

קהילה 14 בספטמבר 2018 at 19:54 תגובות 0

שבת זו פרשת וילך, נקראת גם כ"שבת שובה". אחד הטעמים לכך זה משום ששבת זו נקראת בימים קדושים אלו שבין ראש השנה ליום כיפור הנקראים "עשרת ימי תשובה". אחרי שזכינו לעבור את ימי הדין בהתעלות רוחנית ותפילות מעומק הלב מתכוננים […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״כי תצא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״כי תצא״ / שניר אלמליח

קהילה 24 באוגוסט 2018 at 14:03 תגובות 0

בפרשת השבוע כי תצא מדריכה התורה את האדם כיצד לנהוג בעת עבודתו בשדהו. אחד האיסורים שמצווה התורה הוא "לא תחרוש בשור ובחמור יחדו", והוא האיסור לחרוש בשני מיני בהמה אלו, שור וחמור ביחד, וזאת למרות שמטרת יצירתם היא גם לעבודת […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע ״עקב״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע ״עקב״ / שניר אלמליח

קהילה 3 באוגוסט 2018 at 18:18 תגובות 0

בפרשת השבוע עקב מצווה התורה "וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". הר"ן מבאר בדרשותיו את מהות הציווי של התורה, יש בני אדם שיצדיקו ויעידו על עצמם ועל כשרונותם ופעולותם כי "כוחי ועוצם ידי עשה לי […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע ״נשא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע ״נשא״ / שניר אלמליח

קהילה 25 במאי 2018 at 12:44 תגובות 0

בפרשת השבוע נשא מרבה התורה לבאר את סדר הקרבת הקרבנות כפי שהיה לנהוג בזמן בית המקדש. ובענין נתינת תרומות ומעשרות של אדם מישראל לכהן וללוי, כותבת התורה: "ואיש את קדשיו לו יהיה, איש אשר יתן לכהן לו יהיה". ה"חפץ חיים" […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע, ״במדבר״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע, ״במדבר״ / שניר אלמליח

קהילה 18 במאי 2018 at 16:16 תגובות 0

השבת פרשת במדבר חל בסמוך לחג השבועות הנקרא גם חג מתן תורה, זכר לתורה שניתנה ביום זה לעם ישראל לאחר יציאתם ממצרים. עם ישראל זכו, וביום זה קיבלו את התורה במעמד הר סיני, תחת קולות וברקים וניסים גדולים, לאחר שהתכוננו […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״בהר״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״בהר״ / שניר אלמליח

קהילה 4 במאי 2018 at 13:24 תגובות 0

בפרשת השבוע בהר מזהירה אותנו התורה ומלמדת אותנו כיצד יש לנהוג ביחסים בין אדם לחברו. "אל תונו איש את אחיו" ומבאר רש"י את דברי הכתוב "בהונאת דברים הכתוב מדבר". נראה שאין מי שאינו מכיר באופן אישי את התחושה של 'הונאת […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״צו״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״צו״ / שניר אלמליח

קהילה 23 במרץ 2018 at 19:38 תגובות 0

בפרשת השבוע צו, מורה הקב"ה לאהרן הכהן את הסדר בהקרבת הקרבנות ואת הפעלת בית המקדש, ובעניין המזבח מצווהו הקב"ה: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". התנא במסכת אבות מונה עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, ואחד מהם זה, שלא […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״כי תשא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״כי תשא״ / שניר אלמליח

קהילה 2 במרץ 2018 at 11:55 תגובות 0

בפרשת השבוע כי תשא מספרת התורה על החטא הכי חמור בתולדות עם ישראל, חטא שבגינו עד היום אנו נענשים וסובלים והוא, חטא העגל. עם ישראל לאחר שיצאו ממצרים וראו בחוש את יד השם ית' המלווה אותם, נכשלים בחטא נורא שכזה, […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״תצווה״ – שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״תצווה״ – שניר אלמליח

קהילה 23 בפברואר 2018 at 13:42 תגובות 0

פרשת השבוע ״תצווה״, יצא השנה בסמיכות לתאריך ז' באדר יום הילולת משה רבינו זיע"א. משה רבנו זכה והיה מנהיג של עם ישראל וכפי שהתורה מעידה עליו 'והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה', ואף חז"ל העידו כי 'ממשה […]

קרא עוד ›