כתב ביטוח למשתתפי תחרות הגלישה ע״ש גיל שניאור

כתב ביטוח למשתתפי תחרות הגלישה ע״ש גיל שניאור

הנדון: ביטוח תאונות אישיות וגילוי נאות

הנך מבוטח/ת במסגרת פוליסה לביטוח תאונות אישיות לספורטאים בהתאם לחוק הספורט

ע"ש החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.

בהתאם להוראות הדין ו-"חוזר פיקוח 2001/9 – גילוי נאות למבוטח בעת הצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות / תאונות אישיות" ,מצורף בזאת פוליסות ביטוח תאונות אישיות וגילוי נאות.

בכבוד רב,

הראל חב' לביטוח

מחוז עסקאות פרט מיוחדות

  ספטמבר  2015

גילוי נאות

מוטב/ת נכבד/ה,

הנך מבוטח/ת במסגרת פוליסה 602100028315 ע"ש רשות הספורט העירונית אשדוד

תקופת הביטוח של הפוליסה: מ- 28.11.15 עד 28.11.15 בכפוף למועד הצטרפותך האישית לתכנית זו.

כללי:

שם הפוליסה: תאונות אישיות

הכיסויים:

ביטוח תאונות אישיות בעת הפעילות הספורטיבית (כולל גם מבלי לגרוע מכלליות האמור בעת אימונים, משחקים ובדרך אליהם ומהם) , במסגרת פעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי המבוטח ו/או מטעמו ו/או פעילות ספורט המאורגנת  ע"י אחרים שהמוטב השתתף בה מטעמו של המבוטח .

סכומי הביטוח בגין מקרה ביטוח שיארע למוטב תוך כדי היותו משתתף בפעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי המבוטח ו/או מטעם המבוטח, הם כמפורט להלן:-

תנאים לחידוש אוטומטי – אין

תקופת אכשרה – אין

תקופת המתנה – אין

השתתפות עצמית:

אי כושר לעבודה 10 ימים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח.

הוצאות רפואיות וטיפול שיניים עד גיל 20 250 ₪.

הוצאות רפואיות וטיפול שיניים מעל גיל 20 500 ₪

שינוי תנאים:

שינוי תנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח: אין   

הפרמיה:

סכום הפרמיה השנתית: כמפורט בדף פרטי הביטוח.

מבנה הפרמיה: פרמיה קבועה.

שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח: אין

תנאי ביטול:

ביטול ע"י המבוטח: ראו פירוט להלן-

ביטול ע"י המבטח: בכפיפות לחוק

החרגה בגין מצב רפואי קיים: כמפורט בפוליסה

חריגים וסייגים:

סייגים לחבות החברה: כמפורט בסעיף 3 לפרק א'  סייגים לחבות המבטח.

כיסוי לפעולת טרור: אין

שחרור מתשלום פרמיה: אין

קיזוז או השתתפות בתשלומי הביטוח: אין

פיצוי אי כושר עבודה חלקי: כן

קביעת נכות צמיתה- תיקבע על-פי המבחנים הרלוונטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז – 1956, להוציא תקנה 15. אם לא פורטה הפגיעה במבחנים שפורטו בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי, תיקבע דרגת הנכות על- ידי רופא מומחה, לפי הפגיעה הדומה לה, בין הפגיעות שנקבעו במבחנים.

אופן קביעת אחוז הנכות- בהתאם לסעיף 6 בפוליסה.

הוצאות רפואיות כמפורט  בפוליסה

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין בגין מקרה ביטוח המתרחש במהלך פעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי המבוטח ו/או מטעם המבוטח, בגבולות אחריות המתייחסים לכל מוטב נפרד.

לתובע אחד 500,000 ₪

מקרה ותקופה 500,000 ₪

השתתפות עצמית 5,000 ₪

הכיסוי הינו בכפיפות לסייגים המפורטים בפוליסה – ראה סייגים לחבות המבטח בחוברת הפוליסה שנשלחה אליך ובאתר האינטרנט של המבטח בכתובת המפורטת להלן: WWW.HAREL-GROUP.CO.IL תאונות ומחלות, תכניות ביטוח, תכניות ביטוח קבוצתיות.

ביטול הביטוח

המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בכל עת.

המידע המובא בזה, אינו ממצה או מחליף את תנאי הפוליסה המלאה וחריגיה כולל דף פרטי הביטוח וכל האמור לעיל הינו בכפיפות לתנאים המלאים של הפוליסה

אנו מאחלים לך בריאות טובה ואריכות ימים.

בכבוד רב,

הראל חברה לביטוח בע"מ

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*