Post Tagged with: "שניר אלמליח"

פרשת השבוע: ״כי תבוא״ – שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״כי תבוא״ – שניר אלמליח

קהילה 8 בספטמבר 2017 at 17:03 תגובות 0

בפרשת השבוע כי תבוא מצווה אותנו התורה על מצוות הבאת הביכורים. אדם שזכה וקיבל מתנה מהשם ית' וגדל בשדהו יבול של פירות האדמה, לוקח את הפירות הראשונות שגדלו וסימנם, ובטכס ססגוני, ובליווי מחולות, ועם המון שמחה הוא מעלה את זה […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – שניר אלמליח

פרשת השבוע – שניר אלמליח

קהילה 25 באוגוסט 2017 at 10:10 תגובות 0

בפרשת השבוע שופטים ישנו ציווי מיוחד למלך "והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר וכו' והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו". החתם סופר זצ"ל לומד מפסוק זה יסוד חשוב לחייו של אדם הרוצה […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – שניר אלמליח

פרשת השבוע – שניר אלמליח

קהילה 11 באוגוסט 2017 at 18:08 תגובות 0

בפרשת השבוע ואתחנן מצווה אותנו התורה את אחד הזהירויות המוכרות, "ונשמרתם מאד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר ה' אליכם בחורב מתוך האש". ומובא בפוסקים כי הלימוד מפסוק זה הוא חובת הזהירות בשמירת הגוף, לשמר גופנו כראוי לבל […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – שניר אלמליח

פרשת השבוע – שניר אלמליח

קהילה 28 ביולי 2017 at 17:06 תגובות 0

בפרשת השבוע דברים אנו מתחילים לקרא בחומש החמישי של התורה חומש דברים, ובו פותחת התורה בסיכום מעשיהם של ישראל החל ממצרים ועד פטירת משה רבנו. "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן" וביאר רש"י הקד' מאחר ומדובר […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – שניר אלמליח

פרשת השבוע – שניר אלמליח

קהילה 21 ביולי 2017 at 13:24 תגובות 0

בפרשת השבוע מטות מסעי נקרא על פרשת הנדרים, "איש כי ידר נדר לה' או השבע שבעה לאסר איסר על נפשו לא יחל דבר ככל היוצא מפיו יעשה". פרשה זו נדרשת בספרים וגדולי הדורות למדו ממנה לימוד גדול על כוחו של […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע / שניר אלמליח

פרשת השבוע / שניר אלמליח

קהילה 16 ביולי 2017 at 0:48 תגובות 0

בפרשת השבוע פנחס התורה מספרת לנו על ההכנות של משה רבנו טרם פטירתו ועל הסמכת יהושע למנהיגם של ישראל. "ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו". יהושע זכה להיות […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – שניר אלמליח / ״חקת״

פרשת השבוע – שניר אלמליח / ״חקת״

קהילה 30 ביוני 2017 at 17:19 תגובות 0

בפרשת השבוע חקת התורה מלמדת כיצד יש להיטהר מטומאת מתים ע"י אפר פרה אדומה. "זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים" ועל פסוק זה דרשו בגמרא "אמר ריש לקיש, מנין שאין […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע ״קרח״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע ״קרח״ / שניר אלמליח

קהילה 24 ביוני 2017 at 12:12 תגובות 0

בפרשת קרח קוראים אנו על מחלוקת קורח ועדתו כלפי משה רבינו ואהרן הכהן, ועל העונש החריג שנענשו בעקבות מחלוקת זו, שהאדמה פתחה את פיה ובלעה אותם חיים, ואת רכושם. "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – שניר אלמליח

פרשת השבוע – שניר אלמליח

קהילה 2 ביוני 2017 at 13:31 תגובות 0

בפרשת השבוע נשא מנחה אותנו התורה כיצד היה על אדם שחטא באשמה לנהוג בזמן שבית המקדש היה קיים, ולאחר זאת מצווה התורה כיצד יש לנהוג בתרומת קדשי עם ישראל. "ואיש את קדשיו לו יהיו, איש אשר יתן לכהן לו יהיה". […]

קרא עוד ›
חג השבועות הינו חג מתן תורה – שניר אלמליח

חג השבועות הינו חג מתן תורה – שניר אלמליח

קהילה 30 במאי 2017 at 15:27 תגובות 0

חג השבועות הינו חג מתן תורה, יום בו ניתנה תורה לעם ישראל. חג זה נקרא גם חג העצרת, ובמשנה מובא "בעצרת נידונים על פירות האילן", והאדם כידוע נמשל לעץ השדה, אם כך פירות האילן אלו ילדיו, נמצא שביום זה כל […]

קרא עוד ›