Post Tagged with: "שניר אלמליח"

פרשת השבוע: ״משפטים״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״משפטים״ / שניר אלמליח

קהילה 9 בפברואר 2018 at 12:00 תגובות 0

פרשת השבוע משפטים מורה לנו התורה כיצד עלינו לנהוג בישרות ובצדק בין אדם לחברו. וסומכת התורה פסוקים אלו: "ומכה אביו ואמו מות יומת (בחנק) וכו' ומקלל אביו ואמו מות יומת (בסקילה)". ידוע שחומר העבירה נלמד מהעונש המושת על בעל העבירה, […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״בא״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״בא״ / שניר אלמליח

קהילה 19 בינואר 2018 at 13:26 תגובות 0

בפרשת השבוע ״בא״ התורה מספרת לנו על המכות האחרונות שהקב"ה הכה את פרעה והמצרים, ועל ההכנות של בני ישראל לקראת יציאתם מהשיעבוד בארץ מצרים. ובשעת יציאתם בלילה לאחר שהתחילה מכת בכורות מעידה התורה "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״ויגש״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״ויגש״ / שניר אלמליח

קהילה 22 בדצמבר 2017 at 12:00 תגובות 0

בפרשת השבוע ויגש מספרת התורה על מפגש יוסף עם אחיו, ועל כך שהוא התוודע אליהם שהוא יוסף אחיהם, ועל רגע הגילוי מובא: "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״מקץ״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״מקץ״ / שניר אלמליח

קהילה 17 בדצמבר 2017 at 1:06 תגובות 0

השבת פרשת מקץ יוצאת במסורת ישראל באופן קבוע כשבת חנוכה, ימי החנוכה ידועים כימים בהם מדליקים אנו נרות מודים ומתפללים להשם בתפילת הלל ו'על הניסים', ומייחדים ימים אלו כימי הודאה ושמחה. בתפלת "על הניסים" הנאמרת בימים אלו, לאחר שמזכירים את […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע ״וישב״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע ״וישב״ / שניר אלמליח

קהילה 9 בדצמבר 2017 at 20:20 תגובות 0

בפרשת השבוע וישב מתארת התורה את התנהלותו של יוסף מול אחיו ואביו, ומעידה על כך התורה "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתנת פסים". וממשיכה התורה לתאר את יחסי האחים עימו, "ויראו אחיו […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע: ״תולדות״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע: ״תולדות״ / שניר אלמליח

קהילה 18 בנובמבר 2017 at 18:53 תגובות 0

בפרשת השבוע תולדות התורה מתארת לנו את המאורע של יצחק עם ילדיו בשעה שרצה להעניק להם ברכות. לאחר שיעקב התחפש לעשו והביא ליצחק אביו מטעמים, יצחק ברכו בברכת שמים מיוחדת, וכשעשו מגיע מהשדה לאחר הציד ומכין מטעמים לאביו, ומגלה שכבר […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״נח״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״נח״ / שניר אלמליח

קהילה 20 באוקטובר 2017 at 17:08 תגובות 0

בפרשת השבוע נח מספרת לנו התורה על מעשיהם הרעים של דורו של נח שהיו גוזלים וחומסים בעורמה, שכל אחד היה לוקח מהחנווני במכולת פחות משווה פרוטה כביכול לטעום מהמוצר וכך היו מחסלים לו את הסחורה ומשאירים אותו בנזק רב. "כי […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע – ״בראשית״ / שניר אלמליח

פרשת השבוע – ״בראשית״ / שניר אלמליח

קהילה 13 באוקטובר 2017 at 10:39 תגובות 0

השבת פרשת בראשית מתחילים אנו שוב לקרא את פרשיות התורה מידי שבוע, ופותחת התורה את פרשיותיה בפרשת בראשית בפסוק "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", ומפרש בעל הטורים, "בראשית אותיות יר"א שב"ת, לומר לך שבזכות שבת נברא העולם". האור […]

קרא עוד ›
שמחת תורה – שניר אלמליח

שמחת תורה – שניר אלמליח

קהילה 11 באוקטובר 2017 at 14:56 תגובות 0

שמיני עצרת נקרא גם כחג 'שמחת תורה', חג זה שונה מיתר החגים שבהם יש מצוות בחג כמו, פסח (מצות) ראש השנה (שופר) סוכות (סוכה, ארבעת המינים) חנוכה (נרות חנוכה), שמחת תורה ושבועות המצווה היחידה בחג היא, לשמוח עם התורה, לשמוח […]

קרא עוד ›
פרשת השבוע ניצבים וילך / שניר אלמליח

פרשת השבוע ניצבים וילך / שניר אלמליח

קהילה 15 בספטמבר 2017 at 18:41 תגובות 0

בפרשת השבוע ניצבים וילך, הקב"ה מדבר עם משה רבנו טרם פטירתו ואומר לו "ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". וכו'. ולכאורה מדוע הקב"ה ימשיך להסתיר פניו מאותו אדם […]

קרא עוד ›